X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

"مەردی و نامەردی" نویسەر : وەحید کەمالی

22 - آبان‌ماه - 1391

بای  تەپ و توز  وەردێ  خوەی  وەیلا و واولا   دوورد ، خوەر  هاتیە نامڕاسێ  ئاسمان و  هەرچگە گوڵ  و گیا  بین  ژە  زوورێ  تاوێ   خوەر   سیسکیاین .

سووراو  ئێقەرە   رێ  کردی   ئاز   ژە   هێژدنگەیلێ   نەمای  ، ژێرێ   قولێ   پوفلەک و بڵۆق دای . رێێ  فرییەی   هاتی  ، تووشگێ  نامێ  ڕێیش  ئەڕای   نەمای  و  دە  ورسگی  وەرێ  چیەمەیلێ  تیەریکەو  دوی . ورسگی  و  تیەنگی  زوور   ژەی   سەنین و  دی   هەرنگ  ژە دلێ   نەمای .قەیرێ  فرییەی   چیەم  گل دا   تا  هادەی   دەوارێ ، رێوارێ  یا  کەسێ   بینێ  ئەمان  بێرژە  هەڵەت  و  تاوێ  خوەر  و  چەن گلە   تنگس چشتێ تر   دیار  نەی . تنگسێ   ژە  کەشێ  رێیە  دی ، ژە ناهەڵاجی پەلامارێ  سای  تنگس  برد و  دە سای   ئەڵاژیا و  چیەم  بەسی  . ئوقەرە  شەکەت  بی  نیەتەنس   چیەم   واز   بکەی ، رێێ  فرییەی  دە  نوا  داشت و هێمان  سێ یەکێ  رێ   نەوڕی  . هە  دە  ویرێ  باقی  رێیە  بی  و دە لای  خوەی  دووت  وە بێ  نان و ئاو  چوی  تویەنی  ئی  هەمگەی   رێیە   بووەیگەو   سەر ؟!  هە دەی  خەیاڵاتە  بی  دە ناکام  دەنگێ  هاتە  گوێیەی ، جگێ  گورجێ  خوەی  کرد و  ئەڵسا پا و  وەر  کردە  دویما ...

تەنیا  سوارێ   دە  دویرەو  دیار  دکرد ، سوار  هە  نزیکترەو   دوی  ... سووراو  خوەی  کیشا  تا  نامجای  ڕێیە  و  هەگێ   سوار  هاتە  نزیکێ  دە  وەراوەرێ  وسا و  ژە  ئەسب  هاتە خوار و  وە  سووراو  سڵام  کرد، سووراویش  جواوێ  دا.

سوار  خاس  ئێسفای  سووراو  گرت  و  نوورس  شەکەتی  دە  سەر و  کەپوڵێ  وارێ !  وت :  چنە دیارە  فرە  مێیەنگ  و  شەکەتی ؟! دیارە  رێێ  فرەی  هاتیەو  مەینەتێ  فرییەی  کیشایتە !

سووراو  وت : ئاولا  براگەم ،  ڕاس  بخوازی  ژە  وەشتێ  دریژی  ڕێ  و  ورسگی  و  تیەنگی  ئاز  دە  گیانم    نەماگە و  تونیش   چمان  ژە  جانبێ  خودا  نازڵ  بیتە  ئەڕام ، بڕەس   وە  هانام... !

سوار  ک  کوڕە  جوانەی  ئەڵیەک  کەفتگێ  بی ، وە  خوڵقێ  خوەش  دەس  کردە نامێ  هەگبەی  پشتێ  ئەسب و  جگێ  نان و تووف  و  کونیلگێ  ئاوێ  دراورد و وە سووراو  وت  بچیم  ژە  سای  ئەو   تنگسە  بنیشیم .

هەردگیان  وە یەکەو  هاتن  نیشتن و  سوار  وە  سووراو  وت : تو نانەت  بخوە  تا  منیش  ئاوێ  چایێ  بنمە  بان . سووراویش  وە  هەڵەپڵە  دەس کردە خواردن و  هەگێ   تێر  خوارد  و  هرووفێ  نیشت  دەس کردە  دەمتەقە  وەردێ سوار  ک  نامێ   کاوە  بی .

دویمای  کەمێ  وەختێ  کاوە  دی  سووراو  گیان  گرتگە  و  گڕوگورجەو  بیە  وە سووراو  وت :  کاکە  تا  شەو  نەگرتگەسەمان  بیلا  بکەفیمنە ڕێ ، سووراو  وت : نامێ خودا  باریمن ...بارەیل  ئەڵوەسین  و ئامادەی  چگن بین ، کاوە  ک  ژە  سووراو  جوانتر  بی  و  دخواس  خزمەتێ  فرەترێ  وە سووراو  بکەی ، وت : کاکە سووراو  تو   فرە  وە  پاپیا  هاتیەو  شەکەتی ، تو  سوار  بوو  منیش  وە پاپیا  دیام .  

سووراو  ئەوەڵ   کەمێ  مکیس  کرد  ئەمان  دماخر  وە قسیەی  کاوە  کرد و سوارێ  ئەسب  بی، هەگێ  قەیرێ  دە  ڕێیە  بڕین  ژەناکام  شەیتان  چگە  پووسێ   سووراو...!  دەلای  خوەی  وت : ئەر  وە  جوورێ   ئی   ئەسبە  بدزم  هەم  باقی  ڕێیە   وە  سوارە  چم  و هەم  ئەسبە  بەم  ئەڕای  خوەم  ....

کاوە  ژە  فکرێ  سووراو  بێ خەوەر  بی  و  نیەزانس  سووراو ها  ویرێ  دزینێ  ئەسبەی ، سووراو  جگ جگ  ئەسبە  تونتر  دڕانی  و  خوەی  کەمێ  ژە  کاوە  خستە  نواتر ، کاوە  دەلای  خوەی  فکر  دکرد  چوین  سووراو  ئەڕای  ئەسبەی  خەریوە  یەسە  ئەسبە  نیەمەزرێ  و  ڕەم  کەی ، ئەڕای  یە  هیچ   دەنگ  نەکرد  .سووراو  هەگێ   نووڕس  نامنیێ  وەردێ  کاوە  فرە  بیە  دەناکام  نقیزەی  ئەسب دا و  ئەسبیش  وە چوارقاو  تووز  کرد و   دەرچگ . ژە  کاوە  نەزەرا   ئەسب  ڕەم  کردگە  و سووراویش  نویەتەنێ  گلێ  بێ ... !

کاوە  چڕی  وە  سووراو  و  وت :  چەن  جار  دەس  بارە  ڕی  ملێ   خوەی  وسێ ...سووراو   وەر  وە  دویما  نەکرد و  وە  چوارقاو  ئەسب  دوورد .

 کاوە   بڵاجەی   مەنی  و  نیەزانست  ماجەرا  چەس...!  وەختێ   دە  کردارێ  سووراو   ئاوڕەسی  دی  دێر  بی  و  هیچ  ژە دەسێ  نیات ، کەمێ  نوورس   وە  ئاسمان  و دوارە  وەر کردە  سووراو  و دە قوڕنێ  دڵ  هاوار کرد و  وت :

" ئەسب و داراییەم  وە  نووشێ  گیانت  بوو  ئەمان  چشتێ   ژەت   خوازم  ...!  باسێ  ئی  ماجەرا  دەلای  کەس  نەکەی و نەیشیتەی ،  نەوە   نامەردی   بووە   ڕەسم و ڕسیم  و  دی  کەس   وە  فریای  کەس  نەکەفێ " . یە  بەخت و تێوڵێ   من  بی  و  ئەو  کەسە  من   ڕەسانە  هانای   تو  ،  نیەیلێ   وەی   بیاوانە  بێکەس و بێ  فریاڕەس بمینم و هەردگ  دەسێ  بردە  ئاسمان و  وت :

خودایا  خوەت  زانی  دو کار  ژە  دو کەس  نیای , " نامەردی  ژە مەرد  و  مەردی  ژە نامەرد " ،  پەنای  منیش  وە  خوەت .

کۆتایی

 

وشەکان

پوفڵەک : بڵۆق

هەرنگ : هێز ، توانا

تنگس : بنجکی گەورە

وەشت : قورسایی ، زۆربوون

هرووف : عەتەش